OBCHODNÉ PODMIENKY


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.elpaso.sk, jej podstránkach a subdoménach.

1.2 Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom ubytovacieho zariadenia zverejnenými na internetovej stránke Prevádzkovateľa  www.elpaso.sk

1.3 Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť EL PASO s.r.o., Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 36762113, IČ DPH: SK2022378204, Tel. kontakt: +421 908 588 775, E-mail: elpaso@elpaso.sk.

1.4 Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 21.02.2022

_____________________________________

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2 Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť zaplatenú zálohu bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa. alebo zabezpečiť náhradné ubytovanie na úrovni rezervovaného a prevádzkovateľom potvrdeného pobytu v danom alebo inom hosťom vybranom termíne.

2.3 Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a ich cenu v plnej výške uhradil.

2.4 Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu a rozsahu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie objednávky, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania. Objednávateľ má kedykoľvek po ukončení objednávky až ku dňu nástupu na pobyt nárok na dodatočné doplnenie objednávky o ďalšie služby.

_____________________________________

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cenu objednaných služieb na stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je možné uhradiť prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou.

3.3 Platobné údaje

Vlastník účtu: EL PASO s.r.o., Bankové spojenie: VÚB. – SK90 0200 0000 0046 5590 0454

3.4 Ak objednávateľ po potvrdení objednávky neuhradí cenu objednaných služieb k uvedenému dátumu bude objednávka automaticky stornovaná. Stornovanie objednávky bude potvrdené automaticky vygenerovaným emailom, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená pri online objednávke.

_____________________________________

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1 Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervácie je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to cez Váš onboard účet https://booking.elpaso.sk/onboard/, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky alebo písomne emailom na príslušnej recepcii (elpaso@elpaso.sk)

V prípade zrušenia objednávky treba uviesť nasledovné údaje objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia, e-mailový kontakt, z ktorého bola rezervácia vykonaná, číslo bankového účtu vo formáte IBAN

4.2 Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s výškou stornopoplatku určeného prevádzkovateľom.

  •  pri zrušení objednávky do 28.02. roka 10 % z celkovej ceny
  •  pri zrušení objednávky do 31.03. roka 30 % z celkovej ceny
  •  pri zrušení objednávky do 30.04. roka 50 % z celkovej ceny 
  • V prípade storna pre úmrtia osoby, ktorá by sa zúčastnila pobytu, po predložení príslušného potvrdenia, 10% z hodnoty objednávky.
  • Dobropisovanú sumu vráti EL PASO s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet.

4.3 Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková hodnota refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou poskytovateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

4.4 Ptrevádzkovateľ účtuje objednávateľovi manipulačný poplatok v hodnote 20 EUR + DPH, ak objednávateľ požiada prevádzkovateľa o zmeny v úhrade rezervácie potvrdenej platbpu (napr. storno úhrady realizovanej z nesprávneho účtu).

_____________________________________

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1 Po uhradení ceny objednaných služieb v plnej výške bude objednávateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie, ktorým sa objednávateľ v prípade potreby preukáže pri nástupe na pobyt

_____________________________________

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom /budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (EL PASO s.r.o., Pri Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo, IČO: 36762113) (ďalej len „Poskytovateľ“) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.2 Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) poskytovateľa akoukoľvek elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môže objednávateľ kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na kontaktných adresách poskytovateľa.


V CENE POBYTU POČAS CELEJ SEZÓNY


Vstup do najmodernejšieho fitness centra je v cene. Otvorené je počas celej sezóny denne od 06:00 – 22:00 a v sobotu a v nedeľu od 08:00 do 20:00. Vstup je vedľa recepcií EL PASO. (Nutné niest prezúvky a uterák. Uterák sa dá požičať v fitness centra) WWW.FITHAUS.SK

Neobmedzený prístup do vonkajších bazénov, tobogánov počas prevádzkovej doby bazénového sveta

Welcome drink

Parkovanie v blízkosti chaty

Multifunkčné športové ihriská (futbal, tenis, bedminton, plážový volejbal a futbal)

V CENE POBYTU od 1. júla do 19. augusta


Večerné premietanie v nedeľu, utorok a štvrtok vždy od 20:45

Laser game v nedeľu od 18:00 do 19:00 oproti chate A5-A10

Vodné súboje raz týždenne

Preteky na kolobežkách raz týždenne

Cena za ubytovanie nezahŕňa daň za ubytovanie.

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

Informácie záujemcom o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu v roku 2023


  1. Záujemcovia o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu u svojho zamestnávateľa môžu požiadať o účtovný doklad až počas pobytu, najneskôr do 5 dní po odchode. Účet za ubytovanie obsahuje všetky náležitosti podľa Usmernenia č. 4/ DzP a Ú/2019/MÚ finančného riaditeľstva SR (identifikačné údaje zamestnanca, mená osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, informácie o cene). Účet za ubytovanie si môžete vyžiadať na recepcii alebo zaslaním variabilného čísla objednávky/rezervácie na e-mailovú adresu elpaso@elpaso.sk
  2. PRE HOSTÍ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ: Hostia, ktorí sú v našich ubytovacích zariadeniach ubytovaní prostredníctvom cestovných kancelárii, nemôžu od nás požadovať účtovné doklady (musia sa s touto požiadavkou obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu).
  3. Po zaslaní účtovného dokladu zmeny už nebudú možné.
ZĽAVY

100%

do fitness centra FITHAUS

50%

KOLOBEŽKY a BICYKLE
vo fitness centre FITHAUS

50%

SQUASH vo fitness centre FITHAUS

KONTAKTY

+421(0) 908 588 775

/elpaso.sk

elpaso@elpaso.sk

EL PASO RECEPCIA na mape


OBCHODNÉ PODMIENKY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV